Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Bảo mật thông tin

Hệ thống Bảo mật thông tin cá nhân

LOTTE DUTY FREE nắm bắt và quản lý một cách hệ thống đối với quy trình xử lý thông tin cá nhân, bao gồm các hoạt động xử lý thông tin cá nhân trong từng bước Life-Cycle thông tin cá nhân (thu thập - sử dụng - cung cấp - hủy), hệ thống xử lý thông tin cá nhân và các ứng dụng nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu cũng như tổ chức liên quan.

Về mặt quản lý
Về mặt kỹ thuật
Thu thập
Lưu trữ/ Sử dụng
Hủy
Đồng ý thu thập/ sử dụng
Nguyên tắc thu thập ít nhất
Thông báo về Chính sách xử lý thông tin cá nhân
Mã hóa truyền
nhận tin
Kiểm soát truy cập máy chủ
Kiểm soát truy cập Database
Mã hóa
Xóa toàn bộ
Bảo mật màn hình/ tài liệu in ấn (hình mờ)
Phân tách mạng lưới người xử lý thông tin cá nhân
Phát hiện tập tin thông tin cá nhân
Hủy tài liệu