Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Bảo mật thông tin

Ứng phó với sự cố xâm phạm

LOTTE DUTY FREE thiết lập và vận hành hệ thống ứng phó với sự cố xâm phạm, nhằm ứng phó nhanh chóng trước sự cố liên quan đến bảo mật.
Đồng thời, thông qua công tác quản lý nguy cơ xâm phạm bảo mật thông tin, chúng tôi đã và đang nỗ lực hết sức trong ứng phó với các sự cố xâm phạm bảo mật thông tin như xây dựng, kiểm tra và cải thiện biện pháp bảo mật thông tin.

Hệ thống ứng phó với sự cố xâm phạm

Phòng chống

Phòng bị

Ứng phó

Khắc phục

Trước
Phát sinh tình huống nguy cấp
Sau
PREVENTION

Phòng chống

 • Quản lý nguy cơ đe dọa bảo mật thông tin bằng cách thiết lập và thực hiện biện pháp bảo mật thông tin
 • Giám sát tức thời, thu thập thông tin, phân tích, thông báo và báo cáo khi có dấu hiệu xâm phạm bảo mật thông tin
 • Đẩy mạnh công tác hạn chế và ngăn chặn trước khi phát sinh sự cố
PROVISION

Phòng bị

 • Kiểm tra công tác vận hành hệ thống chia sẻ thông tin tức thời
 • Thiết lập và quản lý hệ thống ứng phó với sự cố
 • Đào tạo định kỳ và huấn luyện mô phỏng về biện pháp ứng phó với từng tình huống sự cố
 • Backup phòng bị trước cho sự cố và luôn xem xét biện pháp ứng phó
ACTION

Ứng phó

 • Tiến hành xử lý ngay theo hệ thống ứng phó sự cố để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực của sự cố
 • Vận hành hệ thống Backup và luôn kiểm tra nguồn lực thay thế/ yếu tố đầu vào
 • Tăng cường quảng bá đối ngoại và duy trì thể chế hợp tác với các cơ quan liên quan
RESTORATION

Khắc phục

 • Khắc phục thiệt hại theo đúng trình tự
 • Phân tích nguyên nhân phát sinh và hoàn thiện hệ thống để ngăn chặn sự cố tái phát sinh
 • Thiết lập biện pháp bảo mật và luôn cải thiện hệ thống
 • Phục hồi hệ thống và dữ liệu
 • Khôi phục lòng tin khách hàng và giá trị thương hiệu