Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

kinh doanh môi trường

Hệ thống kinh doanh môi trường

LOTTE Duty Free đã và đang xây dựng, vận hành hệ thống kinh doanh môi trường dựa trên nền tảng quy chuẩn quốc tế ISO 14001 (Hệ thống kinh doanh môi trường).

Hệ thống kinh doanh môi trường

Chính sách kinh
doanh môi trường
Mục tiêu /
Kế hoạch

Hỗ trợ và Vận hành

Hỗ trợ và Vận hành

Cải thiện

PLAN

Chính sách kinh doanh môi trường > Goals / Plans

  • Thấu hiểu tình hình tổ chức
  • Khả năng lãnh đạo và sự tham gia của người lao động
  • Thiết lập đánh giá rủi ro
  • Nắm rõ các yêu cầu pháp lý
  • Mục tiêu và kế hoạch thực hiện
DO

Hỗ trợ và Vận hành

 • Nguồn lực (nguồn nhân lực, hạ tầng)
 • Tương tác, giao tiếp với các bên có mối quan hệ lợi ích, tài liệu hóa, quản lý tài liệu
 • Quản lý vận hành theo phương châm, thủ tục và kế hoạch
 • Chuẩn bị và đối phó với tình huống bất thường
 • Loại bỏ các yếu tố rủi ro
CHECK

Hỗ trợ và Vận hành

 • Giám sát và đo lường
 • Đánh giá tuân thủ luật pháp và hạng mục yêu cầu khác
 • Chương trình thẩm tra nội bộ
 • Xem xét kinh doanh
ACTION

Cải thiện

 • Điều tra sự cố và biện pháp cải thiện
 • Vấn đề chưa phù hợp và biện pháp khắc phục

Hệ thống Tổ
chức kinh doanh
môi trường