Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Giới thiệu về tiêu chí Quản trị doanh nghiệp

SCROLL
Cùng lúc đạt được cả giá trị kinh tế
cho doanh nghiệp và lợi ích cho xã hội
Cửa hàng miễn thuế LOTTE đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển
cơ sở hạ tầng du lịch, chia sẻ giá trị cùng các thành viên của cộng đồng địa
phương và cam kết tính bền vững thông qua tăng trưởng chung.

LOTTE DUTY FREE luôn nỗ lực để đạt được
lợi ích song hành cho cả doanh nghiệp và xã hội,
thông qua quản trị kinh doanh minh bạch và củng cố uy
tín với khách hàng, cán bộ nhân viên, đối tác.

Quản trị đạo đức

Lấy đạo đức làm ưu tiên hàng đầu, theo đuổi văn hóa doanh nghiệp công bằng, minh bạch và quản trị có trách nhiệm với xã hội

more

Quản lý An toàn và Sức khỏe

Bằng cách tuân thủ Chính sách an toàn sức khỏe, tạo ra một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh

more

Thương mại công bằng

Bằng Chương trình tuân thủ thương mại công bằng, theo đuổi trách nhiệm xã hội và tăng trưởng đồng hành cùng đối tác

more