Bỏ qua menu
LOTTE DUTE FREE LOGO
Online Store Mở menu

Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là thông tin về cá nhân đang sống, thông tin có thể nhận dạng cá nhân có liên quan dựa trên các nội dung về họ tên, số điện thoại (bao gồm cả thông tin tuy không thể nhận dạng cá nhân nhưng khi kết hợp một cách đơn giản với thông tin khác thì có thể nhận dạng được).

“LOTTE DUTY FREE thuộc LOTTE HOTEL” (sau đây gọi là “Công ty”) luôn xem trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của thành viên, đã và đang ban hành, tuân thủ theo “Chính sách xử lý thông tin cá nhân” nhằm thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật như “Quy định pháp luật về Thúc đẩy sử dụng mạng thông tin viễn thông & Bảo mật thông tin” và “Luật Bảo mật thông tin cá nhân”. Thông qua Chính sách xử lý thông tin cá nhân, Công ty thông tin đến quý khách hàng các thông tin cá nhân mà thành viên cung cấp đang được sử dụng vào mục đích và bằng cách thức nào, cũng như các xử lý được đưa ra nhằm bảo mật thông tin cá nhân.

Ký hiệu chính về Xử lý thông tin cá nhân

Thu thập thông tin cá nhân cơ bản

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Email, v.v

※ Nội dung chi tiết tham khảo phần nội dung chính của Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân được lưu trữ theo mục đích thu thập, sử dụng và luật định

※ Một số thông tin cá nhân được lưu trữ từ 3 năm trở lên theo luật liên quan

Mục đích xử lý thông tin cá nhân

 • Tư vấn/ Khai báo về vi phạm Đạo đức kinh doanh
 • Khai báo/ Tìm kiếm giao dịch bất công bằng

※ Nội dung chi tiết tham khảo phần nội dung chính của Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Xóa thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân sau khi đã hoàn thành mục đích lưu trữ sẽ được xóa vĩnh viễn

※ Nội dung chi tiết tham khảo phần nội dung chính của Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Cung cấp thông tin cá nhân

 • Khi không có sự đồng ý của Người sử dụng, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng ngoài phạm vi sử dụng hoặc cung cấp cho người khác hay cơ quan/công ty khác

Bộ phận xử lý khiếu nại về thông tin cá nhân

 • Trưởng bộ phận Marketing
 • +82-1688-3000
 • SecurityLDF@lotte.net
Chính sách xử lý thông tin cá nhân của LOTTE DUTY FREE gồm nội dung như sau.
 • - 1. Quy định chung
 • - 2. Hạng mục thông tin cá nhân sẽ thu thập và cách thu thập
 • - 3. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
 • - 4. Cách và quy trình xóa thông tin cá nhân
 • - 5. Cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân
 • - 6. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân đã thu thập
 • - 7. Cách xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân
 • - 8. Nội dung về sử dụng và vận hành Cookie
 • - 9. Hạng mục về thu thập, sử dụng, cung cấp và từ chối thông tin hành vi
 • - 10. Biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm bảo mật thông tin cá nhân
 • - 11. Quyền của Người sử dụng & người đại diện pháp luật và cách thực hiện quyền này
 • - 12. Website ngoài và website liên kết
 • - 13. Người phụ trách bảo mật thông tin cá nhân và xử lý khiếu nại
 • - 14. Biện pháp hỗ trợ khi bị xâm phạm quyền lợi và lợi ích
1. Quy định chung
Công ty phải đăng tải công khai Chính sách xử lý thông tin cá nhân trên trang đầu tiên của Trang web chủ để Người sử dụng bất cứ lúc nào cũng có thể xem một cách dễ dàng.
Đồng thời, Chính sách xử lý thông tin cá nhân có thể thay đổi theo sự thay đổi của luật và quy định của Chính phủ hay chính sách nội bộ của Công ty. Theo đó, Công ty đã và đang quy định một quy trình cần thiết để liên tục cải tiến Chính sách xử lý thông tin cá nhân.
Chính sách xử lý thông tin cá nhân khi có sửa đổi hoặc thay đổi sẽ được thông báo trên trang đầu tiên của Trang web chủ nên vui lòng kiểm tra thường xuyên khi truy cập website.
2. Hạng mục thông tin cá nhân sẽ thu thập và cách thu thập

1. Hạng mục thu thập thông tin cá nhân

2. Hạng mục thông tin cá nhân sẽ thu thập và cách thu thập
Phân loại Hạng mục thu thập Thời gian lưu trữ
Tư vấn/ Khai báo vi phạm
Đạo đức kinh doanh
Thông tin bắt buộc Họ tên, liên lạc (số điện thoại di động, số điện thoại), Email, mật khẩu, nội dung tư vấn/ khai báo (loại đăng ký, đề mục, nội dung chi tiết) 3 năm

• (*) Họ tên: Tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt

• ※ Thông tin khác được tạo ra trong quá trình sử dụng dịch vụ

- Ghi chép sử dụng dịch vụ, Nhật ký truy cập, Cookie, Thông tin IP truy cập, Ghi chép thanh toán, Ghi chép ngưng sử dụng dịch vụ

2. Cách thu thập thông tin cá nhân

Công ty thu thập thông tin cá nhân bằng cách thức sau.

 • - Thu thập thông tin cá nhân mà Người sử dụng nhập/điền vào (Tư vấn/ Khai báo vi phạm Đạo đức kinh doanh)
3. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

1. Công ty thu thập thông tin cá nhân với mục đích sau nhằm cung cấp dịch vụ có chất lượng không ngừng được cải tiến.

- Xác nhận nhân thân trong các vụ việc vi phạm Đạo đức kinh doanh, nhận dạng cá nhân, xử lý dân sự như khiếu nại, gửi thông báo

4. Cách và quy trình xóa thông tin cá nhân

1. Về nguyên tắc, sau khi đã hoàn thành mục đích phải lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng đã thu thập, phải tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân ngay. Thông tin cá nhân đã hoàn thành mục đích thu thập & sử dụng được chuyển riêng đến DB và lưu trữ một cách an toàn, tuân thủ theo quy định nội bộ và pháp luật. Khi kết thúc thời hạn lưu trữ quy định sẽ được xóa vĩnh viễn ngay. Lúc này, thông tin cá nhân đã được chuyển riêng đến DB nếu đã nằm ngoài phạm vi đồng ý của Người sử dụng hoặc không được quy định trong pháp luật thì không được sử dụng vào mục đích khác.

2. Trường hợp Người sử dụng đã đồng ý về thời hạn lưu trữ thì có thể lưu trữ trong khoảng thời gian đã thỏa thuận này. Sau khi thời hạn kết thúc phải xóa ngay. Tuy nhiên, nếu đã ghi rõ trong quy định trên thì phải tuân thủ thời hạn lưu trữ riêng này.

3. Trường hợp cần phải lưu trữ theo luật có liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng như trong Luật Thương mại, giao dịch điện tử, v.v thì có thể lưu trữ trong một thời hạn nhất định. Lúc này, Công ty chỉ sử dụng thông tin lưu trữ đúng với mục đích lưu trữ này và thời hạn lưu trữ như sau.

4. Cách và quy trình xóa thông tin cá nhân
Phân loại Lý do lưu trữ Thời hạn lưu trữ
Ghi chép lại để xử lý tranh chấp hoặc khiếu nại của người tiêu dùng Quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng khi giao dịch điện tử, v.v 3 năm
5. Cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân

1. Công ty sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng trong phạm vi đã thông báo trong “Hạng mục thông tin cá nhân sẽ thu thập và cách thu thập” và “Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân”; không sử dụng ngoài phạm vi này hoặc cung cấp cho người khác, cơ quan/công ty khác mà không có sự đồng ý của Người sử dụng.
Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp sau.

(1) Trường hợp Người sử dụng đã đồng ý trước đó.

Công ty đã thông báo và nhận được sự đồng ý của Người sử dụng về tất cả nội dung sau trước khi cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng cho người thứ 3.

 • - Người được cung cấp thông tin cá nhân
 • - Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của người được cung cấp thông tin cá nhân
 • - Các hạng mục thông tin cá nhân sẽ cung cấp
 • - Thời hạn sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của người được cung cấp thông tin cá nhân

(2) Trường hợp chấp hành tuân thủ nghĩa vụ theo pháp luật liên quan hoặc cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho mục đích điều tra theo đúng cách thức và thủ tục quy định trong luật liên quan.

(3) Chuyển nhượng kinh doanh, v.v

Trường hợp phát sinh lý do liên quan đến chuyển nhượng kinh doanh và thông tin cá nhân của Người sử dụng cần được chuyển giao, Công ty sẽ thông báo trước về việc chuyển giao thông tin cá nhân theo đúng thủ tục và cách thức quy định trong luật liên quan như Luật Thúc đẩy sử dụng mạng thông tin viễn thông và Bảo mật thông tin, v.v. Người sử dụng có quyền không đồng ý về việc chuyển giao thông tin cá nhân.

2. Trong các trường hợp sau, có thể cung cấp thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của Người sử dụng theo quy định của pháp luật liên quan.

 • - Dựa trên quy định của pháp luật hoặc có yêu cầu của cơ quan điều tra theo đúng thủ tục và cách thức quy định trong pháp luật nhằm mục đích điều tra
 • - Cung cấp thông tin theo hình thức không thể nhận dạng cá nhân riêng biệt trong trường hợp cần như thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc khảo sát thị trường
6. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân đã thu thập

1. Nhằm triển khai và cải tiến dịch vụ, Công ty tiến hành ủy thác xử lý một số nghiệp vụ cho đơn vị bên ngoài, đồng thời khi ký kết hợp đồng ủy thác theo pháp luật liên quan đều có đưa ra quy định để thông tin cá nhân được quản lý một cách an toàn.

2. Hiện tại, đơn vị nhận ủy thác tiếp nhận thông tin cá nhân của Công ty và nội dung ủy thác như sau.

6. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân đã thu thập
Phân loại Đơn vị nhận ủy thác Nghiệp vụ ủy thác
Vận hành hệ thống thông tin Thông tin truyền thông LOTTE, Easy Media Vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống thông tin
Vận hành website quảng bá Easy Media Vận hành & bảo trì bảo dưỡng website quảng bá

3. Khi ký kết hợp đồng ủy thác, nhằm đảm bảo an toàn về bảo mật thông tin cá nhân, phải quy định rõ ràng về tuân thủ quy định và phân chia trách nhiệm khi xảy ra sự cố liên quan đến thông tin cá nhân, các bên cùng ký tên và lưu điện tử hợp đồng ký kết. Nếu có thay đổi công ty nhận ủy thác, Công ty phải thông báo trên trang Chính sách xử lý thông tin cá nhân tên của công ty mới thay đổi.

4. Công ty tiến hành các giám sát phù hợp trong phạm vi công việc ủy thác đối với việc đơn vị ủy thác có hay không thi hành trung thực các quy định nhằm đảm bảo quản lý thông tin cá nhân được ủy thác một cách an toàn.

7. Cách xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân

1. Người sử dụng có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đã đăng ký.

Việc xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân có thể thực hiện bằng cách đến trực tiếp cửa hàng, hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm khách hàng của LOTTE DUTY FREE (Tel. 1688-3000), sau khi xác nhận chính chủ sẽ được xử lý ngay.

- Tuy nhiên, đối với trường hợp của chương trình vận hành trên website quảng bá, khi hết thời hạn sử dụng và lưu trữ mà Người sử dụng đã đồng ý khi đăng ký thì thông tin đã đăng ký sẽ được xóa và không thể xem, chỉnh sửa.

2. Khi Người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa lỗi sai của thông tin cá nhân, không sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân tương ứng này cho đến khi hoàn tất việc chỉnh sửa.

8. Nội dung về sử dụng và vận hành Cookie

1. “Cookie” là một tập tin tạm thời được tạo ra một cách tự động khi truy cập vào website. Đây là một lượng thông tin nhỏ mà máy chủ sử dụng khi vận hành website gửi đến trình duyệt máy tính của Người sử dụng và sẽ được lưu trên ổ cứng của PC máy tính Người sử dụng.

2. Công ty sử dụng Cookie để lưu và mở tức thời thông tin sử dụng nhằm cung cấp dịch vụ hữu ích và nhanh chóng khi Người sử dụng truy cập vào website.

3. Người sử dụng có quyền lựa chọn cho phép Cookie hoạt động. Bằng cách sau, Người sử dụng có thể cài đặt các lựa chọn trên trình duyệt web như cho phép tất cả Cookie, hoặc xác nhận mỗi khi lưu Cookie, hoặc chặn tất cả Cookie. Tuy nhiên, nếu Người sử dụng từ chối lưu Cookie thì có thể gặp một số giới hạn trong việc sử dụng như phải nhập lại thông tin đăng nhập khi sử dụng một số dịch vụ yêu cầu đăng nhập.

- Cách chỉ định có cho phép cài đặt Cookie hay không (với Internet Explorer) như sau.

• Trình duyệt Internet Explorer

[Công cụ] > [Cài đặt Internet] > Mục [Thông tin cá nhân] > [Nâng cao] > Thay đổi thành Cài đặt thông tin cá nhân nâng cao

• Trình duyệt Chrome

[Cài đặt] ở phía trên, góc phải > [Bảo mật và Bảo mật thông tin cá nhân] > [Cookie và Dữ liệu web khác] > Cài đặt Cookie

4. Công ty đọc nội dung của Cookie trên trình duyệt của khách hàng, tìm kiếm thông tin bổ sung của khách hàng trên máy tính của khách hàng và có thể cung cấp dịch vụ mà không cần phải nhập thêm thông tin như họ tên... khi truy cập.

9. Hạng mục về thu thập, sử dụng, cung cấp và từ chối thông tin hành vi

1. Để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Người sử dụng, Công ty sử dụng công cụ Google Analytics phân tích nhật ký sử dụng web được cung cấp bởi Google.
Google Analytics thu thập thông tin hành vi của Người sử dụng website công ty thông qua Cookie, và chỉ thu thập thông tin không thể nhận dạng Người sử dụng. Tuy vậy, Người sử dụng vẫn có thể từ chối sử dụng Google Analytics bằng cách cài đặt tính năng phụ của trình duyệt chặn Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) hoặc từ chối cài đặt Cookie của trình duyệt.

9. Hạng mục về thu thập, sử dụng, cung cấp và từ chối thông tin hành vi
Hạng mục thông tin hành vi sẽ thu thập Cách thu thập thông tin hành vi Mục đích thu thập thông tin hành vi Thời hạn sử dụng, lưu trữ và cách xử lý thông tin về sau
Thu thập & xuất dữ liệu thống kê nhân khẩu học và nhật ký sử dụng web dựa trên thông tin Cookie ẩn danh như website quảng cáo GA, v.v. Sử dụng Cookie - tập tin văn bản được lưu trên máy tính và phân tích cách thức sử dụng website của Người sử dụng.
Thông tin được thu thập thông qua Cookie được gửi đến và lưu trên máy chủ Google ở Mỹ.
Trừ khi Người sử dụng thực hiện từ chối riêng việc sử dụng Cookie của Google, khi sử dụng dịch vụ trên website quảng bá của LOTTE DUTY FREE sẽ đồng nghĩa với việc đồng ý sử dụng tất cả thông tin được tạo ra thông qua Google Cookie và Google Analytics.
Chúng tôi sử dụng Google Analytics - một dịch vụ phân tích web do Công ty Google, Inc. cung cấp nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Theo đó, phân tích và đánh giá khách hàng sử dụng dịch vụ trên website quảng bá của LOTTE DUTY FREE như thế nào, nắm được nhu cầu của khách hàng để cải tiến dịch vụ và cung cấp dịch vụ hiệu quả, phù hợp với khách hàng. Thông qua Google Analytics, việc xử lý thông tin thu thập được đều áp dụng Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Google và Điều khoản sử dụng Google Analytics.
* Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Google : https://www.google.com/intl/ko/policies/privacy/
* Điều khoản sử dụng Google Analytics : https://www.google.com/analytics/terms/kr.html

Cách cho phép/ chặn quảng cáo trên trình duyệt web như sau.

(1) Internet Explorer (Internet Explorer 11 dùng cho Windows 10)

 • - Trong trình duyệt Internet Explorer, chọn phần Công cụ và lựa chọn
 • - Chọn mục “Thông tin cá nhân”, trong phần “Cài đặt” chọn “Nâng cao” và chọn Chặn hay Cho phép Cookie

(2) Microsoft Edge

 • - Trình duyệt Edge ở phía trên, bên phải, click vào “…” rồi chọn “Cài đặt”
 • - Bên trái phần “Cài đặt”, click vào “Thông tin cá nhân, Tìm kiếm và Dịch vụ”, sau đó trong phần “Chặn theo dõi”, chọn có chặn hay không và tiêu chuẩn
 • - Chọn có hay không [Sử dụng luôn chặn theo dõi “triệt để” khi tìm kiếm InPrivate
 • - Trong phần “Thông tin cá nhân” bên dưới, chọn có hay không “Gửi yêu cầu không theo dõi”

(3) Chrome

 • - Trình duyệt Chrome phía trên bên phải, click vào “⋮” (Cài đặt và Điều khiển Chrome phù hợp), sau đó click vào “Cài đặt”
 • - Phía dưới trang “Cài đặt”, click vào “Hiển thị cài đặt nâng cao”, sau đó trong phần “Thông tin cá nhân” click chọn “Cài đặt nội dung”
 • - Trong phần Cookie, đánh dấu chọn vào ô “Chặn Cookie của công ty khác & dữ liệu site”
10. Biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm bảo mật thông tin cá nhân

1. Công ty đã và đang xây dựng biện pháp kỹ thuật như sau nhằm đảm bảo an toàn, không làm mất, bị đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc hư hại thông tin cá nhân trong quá trình xử lý thông tin cá nhân của Người sử dụng.

 • - Thông tin cá nhân của Người sử dụng được bảo mật dựa trên Mật khẩu, mã hóa các tập tin và dữ liệu gửi đi hoặc sử dụng chức năng “Khóa tập tin (Lock)”. Thông tin quan trọng được bảo mật bằng chức năng bảo an riêng.
 • - Công ty sử dụng Chương trình diệt virus để xử lý ngăn chặn thiệt hại phát sinh do virus máy tính. Chương trình diệt virus được cập nhật định kỳ, trường hợp xuất hiện đột ngột virus thì chương trình diệt virus sẽ được cung cấp ngay và ngăn chặn thông tin cá nhân bị xâm phạm.
 • - Công ty sử dụng thuật toán mã hóa và luôn lựa chọn công cụ/ thiết bị bảo an (SSL hoặc SET) có thể gửi thông tin cá nhân một cách an toàn trong mạng lưới mạng.
 • - Để ngăn chặn sự xâm nhập của hacking bên ngoài, mỗi máy chủ đều sử dụng hệ thống ngăn chặn xâm nhập và hệ thống phân tích lỗ hổng để thực hiện bảo mật/ bảo an nghiêm ngặt.

2. Công ty giới hạn số lượng nhân viên tối thiểu có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Người sử dụng.
Những người thuộc đội ngũ nhân viên tối thiểu này gồm như sau.

 • - Người phụ trách dịch vụ, làm việc trực tiếp với Người sử dụng
 • - Người quản lý thông tin cá nhân gồm người chịu trách nhiệm và người phụ trách bảo mật thông tin cá nhân, v.v
 • - Người bắt buộc phải sử dụng thông tin cá nhân phục vụ công việc khác

3. Tiến hành đào tạo trong nội bộ công ty và đào tạo ủy thác bên ngoài định kỳ về nghiệp vụ bảo mật thông tin cá nhân và tiếp nhận kỹ thuật bảo an mới cho đối tượng là nhân viên xử lý thông tin cá nhân. Đồng thời áp dụng các hướng dẫn, quy định nội bộ để giám sát việc tuân thủ Chính sách xử lý thông tin cá nhân của nhân viên.

4. Chỉ định Phòng máy tính và Phòng lưu trữ dữ liệu, v.v là khu vực bảo an đặc biệt, hạn chế ra vào.

5. Công ty không chịu trách nhiệm với những việc phát sinh do lỗi của cá nhân Người sử dụng hoặc rủi ro cơ bản của Internet. Để tự bảo mật thông tin cá nhân của bản thân, Người sử dụng phải quản lý đúng cách đối với ID và Mật khẩu của mình, đồng thời chịu trách nhiệm về việc này.

6. Đối với trường hợp thông tin cá nhân bị mất, rò rỉ, giả mạo hoặc hư hại do lỗi của người quản lý trong nội bộ hoặc lỗi quản lý kỹ thuật, Công ty ngay lập tức thông báo vụ việc cho Người tiêu dùng và đưa ra biện pháp, bồi thường thích đáng.

11. Quyền của Người sử dụng & người đại diện pháp luật và cách thực hiện quyền này

1. Dịch vụ do Công ty cung cấp giới hạn sử dụng đối với trẻ dưới 14 tuổi theo Điều khoản sử dụng website.

2. Trường hợp Công ty cần phải thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 14 tuổi, sẽ tuyệt đối tuân thủ theo pháp luật và thông cáo.

3. Khi Người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa lỗi sai của thông tin cá nhân, không sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân tương ứng này cho đến khi hoàn tất việc chỉnh sửa. Nếu thông tin cá nhân sai đã được cung cấp cho người thứ 3 thì phải ngay lập tức thông báo cho người thứ 3 cần phải xử lý chỉnh sửa thế nào và tiến hành chỉnh sửa ngay.

12. Website ngoài và website liên kết

Công ty cung cấp link của các công ty khác và công ty đối tác có liên quan hoặc có thể thu thập thông tin thông qua các website ngoài này. Trong trường hợp này, Công ty không có quyền kiểm soát đối với website và tài liệu bên ngoài này nên không thể chịu trách nhiệm, đảm bảo về tính hữu dụng của các dịch vụ hay tài liệu được cung cấp từ những nguồn này. Trường hợp chuyển qua một website ngoài và trang của website liên kết thì Chính sách xử lý thông tin cá nhân của website này hoàn toàn không liên quan đến Công ty nên mong quý khách hãy xem kỹ Chính sách của website này.

13. Người phụ trách bảo mật thông tin cá nhân và xử lý khiếu nại

1. Công ty luôn nỗ lực hết mình để Người sử dụng có thể sử dụng thông tin chất lượng một cách an toàn. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm với trường hợp phát sinh sự cố do làm trái những hạng mục đã thông báo về bảo mật thông tin cá nhân. Tuy nhiên, Công ty không chịu trách nhiệm đối với những tranh chấp về bài viết của khách truy cập và việc hư hại thông tin do sự cố bất trắc phát sinh từ rủi ro cơ bản của mạng lưới như bị hacking, v.v mặc dù đã có biện pháp xử lý hoàn thiện về mặt kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm xử lý và bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng như sau. Người này sẽ trả lời trung thực và nhanh chóng các hỏi đáp liên quan đến thông tin cá nhân.

13. Người phụ trách bảo mật thông tin cá nhân và xử lý khiếu nại
Phụ trách Họ tên Bộ phận Số điện thoại E-Mail
Người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân Noh Jae-Seung Bộ phận Marketing +82-1688-3020 securityLDF@lottedfs.co.kr
Người quản lý bảo mật thông tin cá nhân Kang Jae-won Đội Big Data +82-1688-3000 securityLDF@lottedfs.co.kr

2. Công ty đang vận hành Trung tâm khách hàng để có thể trao đổi thuận tiện với Người sử dụng. Liên lạc của Trung tâm khách hàng như sau.

Số điện thoại của Trung tâm tư vấn khách hàng LOTTE DUTY FREE: +82-1688-3000
※ Tư vấn điện thoại ngày thường từ 09 giờ sáng đến 18 giờ tối.

3. Đăng ký tư vấn bằng thư điện tử và trên website sẽ được trả lời cụ thể trong thời gian nhanh nhất.

- Website: https://www.lottedfs.com (Trang chủ > Trung tâm khách hàng > Hỏi đáp 1:1)
※ Tư vấn 1:1 chỉ áp dụng với thành viên đăng ký online và khách hàng mua tại cửa hàng offline.

14. Biện pháp hỗ trợ khi bị xâm phạm quyền lợi và lợi ích

Người sử dụng có thể hỏi đáp các cơ quan sau về hỗ trợ thiệt hại, tư vấn, v.v khi bị xâm phạm thông tin cá nhân.

14. Biện pháp hỗ trợ khi bị xâm phạm quyền lợi và lợi ích
Cơ quan tư vấn Điện thoại Website
Trung tâm Khai báo Xâm phạm Thông tin cá nhân (Không mã vùng) 118 privacy.kisa.or.kr
Ủy ban Hòa giải Tranh chấp Thông tin cá nhân (Không mã vùng) 1833-6972 www.kopico.go.kr
Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó Sự cố Xâm phạm, Viện phát triển Internet Hàn Quốc (Không mã vùng) 118 www.krcert.or.kr
Cục điều tra mạng, Sở Cảnh sát (Không mã vùng) 182 https://ecrm.police.go.kr
Phòng điều tra mạng, Viện Kiểm sát tối cao (Không mã vùng) 1301 www.spo.go.kr

Nghĩa vụ thông cáo

Chính sách xử lý thông tin cá nhân này được áp dụng từ ngày 12 tháng 05 năm 2023. Khi có bổ sung, xóa và sửa đổi nội dung sẽ được thông báo trước khi sửa đổi 7 ngày trong phần Thông báo của website. Đồng thời, Công ty ghi rõ ngày tháng sửa đổi trên Chính sách bảo mật thông tin cá nhân để có thể dễ dàng biết được đã có sửa đổi hay chưa.

Chính sách xử lý thông tin cá nhân, phiên bản v1.4

 • - Ngày thi hành Chính sách xử lý thông tin cá nhân: 12.05.2023
 • - Ngày thay đổi Chính sách xử lý thông tin cá nhân: 05.05.2023