Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Thương mại công bằng

LOTTE DUTY FREE tuân theo chương trình thương
mại công bằng và tuân thủ luật pháp.

Để thực hiện các trách nhiệm xã hội của mình với tư cách là doanh nghiệp dẫn đầu
trong ngành và đạt được tăng trưởng chung với các đối tác,
LOTTE DUTY FREE đã đưa vào vận hành Chương trình Tuân thủ Thương mại Công bằng (CP) vào năm 2014.
LOTTE DUTY FREE sẽ tiếp tục phấn đấu để tạo ra văn hóa doanh nghiệp công bằng và đáng tin cậy hơn.

Chương trình Tuân
thủ Thương mại
Công bằng

CP: Compliance Program

Chương trình là các hệ thống tuân thủ luật pháp và quy tắc ứng xử mà các doanh nghiệp vận hành để có thể tự tuân thủ các luật liên quan đến thương mại công bằng.
Ủy ban Thương mại Công bằng đang khuyến khích việc xây dựng văn hóa tự tuân thủ thương mại công bằng, bằng cách giảm mức chế tài đối với hành vi vi phạm của công ty đã thực sự đưa vào và vận hành chương trình tuân thủ tự nguyện.

Yếu tố trọng tâm

Chuẩn bị & thực hiện quy trình, quy chuẩn CP

Chuẩn bị & thực hiện quy trình, quy chuẩn nhằm đưa vào thực tế & xây dựng nhận thức chính xác về các hạng mục quy định phải tuân thủ

Ban lãnh đạo thể hiện cam kết đối với việc tuân thủ tự nguyện

Công bố công khai ở cả trong và ngoài công ty về cam kết tuân thủ tự nguyện thương mại công bằng của Giám đốc điều hành.

Điều hành và chỉ định người quản lý việc tuân thủ tự nguyện

Chỉ định người phụ trách có trách nhiệm và quyền hạn thực tếquản lý việc tuân thủ tự nguyện của bộ phận quản lý cấp cao

Soạn thảo và phân phát Sổ tay hướng dẫn tuân thủ tự nguyện

Soạn thảo hướng dẫn thực hiện công việc theo các điển hình nhằm tuân thủ Luật Thương mại công bằng

Vận hành chương trình giáo dục

Cứ mỗi 6 tháng, tiến hành đào tạo trong ít nhất 2 giờ có điều chỉnh cho phù hợp với đặc trưng của từng bộ phận

Vận hành hệ thống giám sát nội bộ

Thiết lập hệ thống giám sát để ngăn chặn các hành vi vi phạm và báo cáo với Ban Giám đốc

Xử phạt nhân viên vi phạm quy định

Chuẩn bị các chế tài như xử phạt nhân sự tương ứng với mức độ vi phạm

Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu

Chỉ định người phụ trách quản lý tài liệu liên quan đến Chương trình tuân thủ (CP) để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật