Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Kinh doanh tập trung vào người tiêu dùng CCM

Kinh doanh tập trung vào người tiêu dùng
(Consumer Centered Management)

LOTTE Duty Free đang tích cực ứng dụng Hệ thống chứng nhận CCM để thiết lập mô hình kinh doanh tập trung vào người tiêu dùng.

Giới thiệu Hệ thống
chứng nhận CCM

CCM (Consumer Centered Management - Quản trị tập trung vào người tiêu dùng) là hệ thống chứng nhận dựa trên Luật cơ bản về người tiêu dùng, thẩm định doanh nghiệp có hay không thực hiện tất cả hoạt động trên quan điểm của người tiêu dùng, (tái) cơ cấu và không ngừng cải tiến hoạt động kinh doanh có liên quan tập trung vào người tiêu dùng.

Nhãn hiệu chứng nhận CCM
Nhãn hiệu chứng nhận CCM
Cơ quan chứng nhận
Cơ quan chứng nhận
Cơ quan vận hành
Cơ quan vận hành

Hiệu quả kỳ vọng

Khách hàng
 • Giải quyết nhanh chóng và hợp lý
 • Cung cấp thông tin lựa chọn đầy
  đủ về sản phẩm và dịch vụ
 • Đối thoại qua nhiều kênh đa dạng
Doanh nghiệp
 • Góp phần nâng cao doanh thu
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh đối ngoại
 • Nâng cao hình ảnh tích cực của doanh nghiệp
Cộng đồng
 • Giảm chi phí xã hội
 • Xây dựng thị trường tuần hoàn tích cực tập trung vào người tiêu dùng
 • Phát triển văn hóa cộng sinh giữa doanh nghiệp & người tiêu dùng