Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Quản lý An toàn và Sức khỏe

LOTTE DUTY FREE nhận thức rõ ràng
rằng quản lý an toàn và quản lý
sức khỏe là những yếu tố quản lý
thiết yếu không thể thiếu cho hoạt
động kinh doanh bền vững của doanh nghiệp.

Vì vậy, chính sách quản lý an toàn và sức khỏe của LOTTE DUTY FREE là

01
An toàn được ưu tiên hơn bất kỳ giá trị nào khác.
  • Ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt luật và quy định cơ bản liên quan đến an toàn và sức khỏe, tạo ra và tuân thủ các quy định nội bộ nghiêm ngặt hơn.
  • Không trì hoãn giải quyết hoặc ngần ngại cải thiện các vấn đề liên quan đến an toàn vì các lý do như chi phí, thời gian giao hàng, thói quen, v.v.
02
Chia sẻ nhận thức về an toàn và các quy định về an toàn và sức khỏe.
  • Hiểu rõ các quy định về an toàn và sức khỏe, các quy trình ứng phó khẩn cấp tại nơi làm việc của bạn.
  • Tất cả nhân viên phải tham gia đào tạo và tập huấn định kỳ về an toàn và sức khỏe.
  • Thông báo cho các đối tác và tất cả các bên có quan hệ lợi ích về tầm quan trọng của an toàn và sức khỏe, tích cực yêu cầu họ tuân thủ các quy định.
03
Luôn tích cực tương tác và duy trì hoạt động cải thiện.
  • Nếu có vấn đề đe dọa đến an toàn và sức khỏe, phải hỏi ý kiến ​​ngay người quản lý tổ chức hoặc bộ phận phụ trách quản lý an toàn và sức khỏe.
  • Tất cả cán bộ nhân viên chủ động phát hiện các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe, liên tục cải thiện các yếu tố này.

LOTTE DUTY FREE đang tiến tới trở thành một công ty hàng đầu toàn cầu (Global Top Player), do đó toàn bộ cán bộ nhân viên cần tuân thủ chính sách trên, thực hiện trách nhiệm xã hội của mình là tôn trọng và quan tâm đến sinh mạng, hoàn thành sứ mệnh của mình là tạo ra một nơi làm việc an toàn và khỏe mạnh.

Công ty Khách sạn LOTTE LOTTE DUTY FREE

CEO KIM JU NAM