Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

kinh doanh môi trường

Giới thiệu Chứng nhận ISO 14001

ISO 14001 là Hệ thống kinh doanh môi trường được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO). Đây là tiêu chuẩn quốc tế quy định những điều khoản yêu cầu nhằm đưa ra và quản lý các yếu tố có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường phát sinh trong quá trình vận hành doanh nghiệp, là tiêu chuẩn quốc tế có tầm ảnh hưởng và là gốc rễ chính của hoạt động kinh doanh ESG của doanh nghiệp. LOTTE Duty Free đã vượt qua thẩm định nghiêm ngặt của Viện tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) và được cấp chứng nhận dành cho trụ sở chính và tất cả cơ sở kinh doanh tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2021.

Hệ thống kinh doanh môi trường quốc tế

Environmental Management System

ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED

Chứng nhận ISO 14001