Bỏ qua menu
Send Feedback Mở menu

Hoạt động tiêu biểu

CHEERUPS 로고 CHEERUPS 로고

Dự án hợp tác cộng sinh cùng
các tiểu thương địa phương

CHEER♥UPS là một dự án CSR
tiêu biểu của LOTTE DUTY FREE,
nhằm hỗ trợ các tiểu thương có quan
hệ mật thiết với cộng đồng địa phương,
góp phần thúc đẩy nền kinh tế và
du lịch địa phương.
Doanh nghiệp tham gia
Cửa hàng miễn thuế LOTTE động viên và hỗ trợ các tiểu thương ở khu vực Songpa.
Dona Dona
Dona Dona
Lao bba bba
Lao bba bba
Ricordo
Ricordo
Matdaeum
Matdaeum
Seoul Gimbap
Seoul Gimbap
Sudam
Sudam
Susanhang
Susanhang
A Bientot
A Bientot
Yoongane Grilled Duck
Yoongane Grilled Duck
Ibbunsig
Ibbunsig
Itshoni
Itshoni
Cheonhyang Malatang
Cheonhyang Malatang
Pyeongan Jeonjip
Pyeongan Jeonjip
Hoho Kitchen
Hoho Kitchen
Nội dung hoạt động của các doanh nghiệp tham gia
Tổng 1mục