Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Hoạt động tiêu biểu

CHEERUPS 로고 CHEERUPS 로고

Dự án hợp tác cộng sinh cùng
các tiểu thương địa phương

CHEER♥UPS là một dự án CSR
tiêu biểu của LOTTE DUTY FREE,
nhằm hỗ trợ các tiểu thương có quan
hệ mật thiết với cộng đồng địa phương,
góp phần thúc đẩy nền kinh tế và
du lịch địa phương.
Doanh nghiệp tham gia
Cửa hàng miễn thuế LOTTE động viên và hỗ trợ các tiểu thương ở khu vực.

※ Nhấn vào hình Logo để xem video quảng bá của công ty.

Nội dung hoạt động của các doanh nghiệp tham gia
Tổng 1mục