Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Quản lý An toàn và Sức khỏe

Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe

LOTTE DUTY FREE đã thiết lập và triển khai Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 (Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn).

Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khoẻ

Chính sách Quản lý An
toàn và Sức khỏe
Mục tiêu / Kế hoạch

Hỗ trợ và Vận hành

Đánh giá kết quả

Cải thiện

PLAN

Chính sách Quản lý An toàn và Sức khỏe > Mục tiêu / Kế hoạch

 • Thấu hiểu tình hình tổ chức
 • Khả năng lãnh đạo và sự tham gia của người lao động
 • Thiết lập đánh giá rủi ro
 • Nắm rõ các yêu cầu pháp lý
 • Mục tiêu và kế hoạch thực hiện
DO

Hỗ trợ và Vận hành

 • Nguồn lực (nguồn nhân lực, hạ tầng)
 • Tương tác, giao tiếp với các bên có mối quan hệ lợi ích, tài liệu hóa, quản lý tài liệu
 • Quản lý vận hành theo phương châm, thủ tục và kế hoạch
 • Chuẩn bị và đối phó với tình huống bất thường
 • Loại bỏ các yếu tố rủi ro
CHECK

Đánh giá kết quả

 • Giám sát và đo lường
 • Đánh giá tuân thủ luật pháp và hạng mục yêu cầu khác
 • Chương trình thẩm tra nội bộ
 • Xem xét kinh doanh
ACTION

Cải thiện

 • Điều tra sự cố và biện pháp cải thiện
 • Vấn đề chưa phù hợp và biện pháp khắc phục

Hệ thống Tổ
chức Quản lý An
toàn và Sức khỏe