Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Kinh doanh tập trung vào người tiêu dùng CCM

Tiêu chuẩn giải quyết
tranh chấp khách hàng

01
LOTTE Duty Free luôn bố trí người phụ trách ở từng cơ sở kinh doanh để tiếp nhận ý kiến hay tranh chấp chính đáng từ khách hàng, giảm thiểu tối đa những thiệt hại phát sinh hoặc giải quyết tranh chấp; theo nguyên tắc là xử lý ngay từ khi tiếp nhận bất mãn hoặc ngay tại nơi khách hàng mua hàng.
02
Tranh chấp phát sinh giữa LOTTE Duty Free và khách hàng được xử lý theo hướng tích cực bảo vệ người tiêu dùng như tìm kiếm phương pháp hỗ trợ không gây thiệt hại, v.v nhằm giải quyết thuận hòa ngay cả trong trường hợp hai bên tranh chấp không có ý kiến riêng về cách thức giải quyết tranh chấp, tuân thủ theo “Tiêu chuẩn giải quyết tranh chấp người tiêu dùng cơ bản” được quy định trong Pháp lệnh cơ bản về người tiêu dùng.
03
Liên quan đến tranh chấp với khách hàng, LOTTE Duty Free có thể tuân theo sự hòa giải của trưởng cơ quan hành chính trung ương tiếp nhận đăng ký hỗ trợ thiệt hại, tỉnh trưởng hoặc thị trưởng, Viện trưởng Viện Người tiêu dùng Hàn Quốc hoặc Tổ chức người tiêu dùng.
04
Trường hợp khó xử lý ngay lập tức hoặc theo Tiêu chuẩn giải quyết tranh chấp do những điều khoản giới hạn của luật định khác, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo đến khách hàng và tiến hành xử lý sau.
05
Đối với xử lý bất mãn được khai báo từ người sử dụng LOTTE Duty Free, xử lý theo tiêu chuẩn xử lý và pháp luật tương ứng với Điều 22, Điều khoản sử dụng LOTTE Duty Free (Giải quyết tranh chấp).