Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Thương mại công bằng

Nhiệm vụ CP của LOTTE DUTY FREE

Người quản lý tuân
thủ tự nguyện

LOTTE DUTY FREE chỉ định một cán bộ làm Người quản lý tuân thủ tự nguyện để xây dựng, vận hành chương trình tuân thủ tự nguyện một cách hiệu quả.

Giám đốc/Trưởng bộ phận hỗ trợ PARK SANGHO

PARK SANGHO

Trưởng bộ phận hỗ trợ

 • Người quản lý tuân thủ tự nguyện là người đại diện,
  phụ trách các nhiệm vụ liên
  quan đến thương mại công bằng và hoạt động tuân thủ.
 • Người quản lý tuân thủ tự nguyện chính
  là Trưởng bộ phận của Bộ phận mà Người
  quản lý hoạt động thương mại công bằng trực thuộc.

Sơ đồ Tổ chức tuân
thủ tự nguyện

CEO

Hội đồng tuân thủ tự nguyện Xây dựng chính sách/ Quyết định chế tài

 • Chủ tịch hội đồng Người quản lý tuân thủ tự nguyện
 • Thành viên Người phụ trách việc tuân thủ tự nguyện ở từng bộ phận7

Người quản lý tuân thủ tự nguyện

Quản lý chung về tuân thủ, báo cáo trực tiếp cho CEO về tình hình tuân thủ

 • Phụ trách vận hành hệ thống tuân thủ tự nguyện

  Tư vấn thương mại công bằng, sản xuất Sổ tay hướng dẫn, vận hành chế độ tuân thủ

 • Phụ trách công việc thực tế về
  tuân thủ tự nguyện

  Quản lý trách nhiệm về
  tuân thủ theo từng lĩnh vực

Phụ trách tuân thủ tự nguyện ở từng bộ phận và chi nhánh

Kiểm tra việc thực hiện tuân thủ, phân phát bản hướng dẫn, đào tạo tuyên truyền,
chỉ định người quản lý tài liệu ở từng tổ chức

Phụ trách vận hành hoạt động tuân thủ tự nguyện

Kiểm tra thực địa các hành vi vi phạm pháp luật ở từng lĩnh vực và chi nhánh (2 lần/ năm)/ Đào tạo nhân viên và tư vấn thực tế/ Sản xuất và quản lý Sổ tay hướng dẫn

Hiện tại hoạt động CP phân loại (thời gian tư vấn, phương thức giáo dục, bình luận), giáo dục nội bộ và tư vấn, cung cấp thông tin về tư vấn
Phân loại Đào tạo nội bộ/ bên ngoài Tư vấn
Thời gian đào tạo Trên 2 tiếng cho mỗi 6 tháng Thường xuyên
Hình thức đào tạo Đồng thời On/Offline Đồng thời On/Offline
Ghi chú Đào tạo tập trung cho cán bộ, nhân viên các bộ phận liên quan
Kiểm tra hiệu quả của các khóa học và đưa ra phản hồi
Quy định pháp luật liên quan đến thương mại công bằng
Tư vấn các vấn đề còn nghi vấn trong quá trình thực hiện công việc

Tình hình thực hiện tuân thủ

 • 2019

  07

  Sản xuất và phân phát Sổ tay hướng dẫn về tuân thủ tự nguyện thương mại công bằng

 • 2018

  12

  Sản xuất và phân phát Bản sửa đổi lần thứ 3 của Sổ tay hướng dẫn về tuân thủ tự nguyện thương mại công bằng

 • 2017

  12

  Tiến hành lễ ký kết thỏa thuận thương mại công bằng và đồng hành cùng tăng trưởng với các đối tác

  10

  Sản xuất và phân phát Bản sửa đổi lần thứ 2 của Sổ tay hướng dẫn về tuân thủ tự nguyện thương mại công bằng

  06

  Bổ nhiệm Giám đốc KIM JUNAM vào vị trí Người quản lý tuân thủ tự nguyện nhiệm kỳ thứ 2

 • 2016

  01

  Xây dựng và ban hành Quy định vận hành chương trình tuân thủ tự nguyện (CP) của LOTTE DUTY FREE

 • 2015

  11

  Triển khai các bài kiểm tra về thương mại công bằng trên cán bộ, nhân viên

 • 2014

  11

  Sản xuất và phân phát Sổ tay hướng dẫn về tuân thủ tự nguyện thương mại công bằng

  06

  Triển khai kiểm tra tại hiện trường chương trình tuân thủ tự nguyện (CP) của LOTTE DUTY FREE

  05

  Công bố giới thiệu chương trình tuân thủ tự nguyện thương mại công bằng

 • 2013

  Sản xuất và phân phát Sổ tay hướng dẫn về tuân thủ tự nguyện thương mại công bằng