Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Bảo mật thông tin

Cấp chứng nhận tổng hợp về Bảo mật thông tin

LOTTE DUTY FREE hàng năm đều thực hiện kiểm chứng tính an toàn của hệ thống bảo mật thông tin thông qua Hệ thống chứng nhận Bảo mật thông tin tín nhiệm ở trong và ngoài nước.

 • 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증서

  ISMS-P1)

 • Certificate od Registration

  ISO270012)

 • Certificate od Registration

  ISO277012)

 • Assessment Report

  PCI-DSS3)

1) ISMS-P(Personal Information & Information Security Management System) : Nhằm kiểm tra tính phù hợp của đồng loạt các biện pháp và hoạt động Bảo mật thông tin trong nước, cũng như Bảo mật thông tin cá nhân.

2) ISO27001/27701(International Organization for Standardization) : Nhằm kiểm tra tính ổn định của tài sản thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân theo đúng tiêu chuẩn chứng nhận toàn cầu.

3) PCI-DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) : Tiêu chuẩn bảo mật quốc tế đối với ngành thẻ thanh toán được thành lập nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin của thẻ tín dụng.