Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Bảo mật thông tin

Khung hệ thống Bảo mật thông tin

LOTTE DUTY FREE thiết lập khung quản lý đảm bảo biện pháp bảo mật về mặt quản lý, kỹ thuật và vật lý. Từ đó đã và đang quản lý kiểm soát nội bộ một cách chiến lược.

Biện pháp bảo mật về mặt quản lý
Biện pháp bảo mật về mặt kỹ thuật
Biện pháp bảo mật về mặt vật lý
Chính sách Bảo mật thông tin
Cơ cấu tổ chức
Đảm bảo tính chuyên môn
  • · Chính sách Bảo mật thông tin
  • · Hướng dẫn vận hành về mặt quản lý/ vật lý/ kỹ thuật
  • · Hướng dẫn bảo mật thông tin cá nhân
  • · CISO/CPO
  • · Bộ phận chủ quản về Bảo mật thông tin
  • · Điều hành Ủy ban Bảo mật thông tin
  • · Đào tạo cơ bản cho nhân viên về Bảo mật thông tin
  • · Đào tạo công ty ủy thác về Bảo mật thông tin
  • · Đào tạo chuyên môn về Bảo mật thông tin
Giám sát IPS/ Shell
Tường lửa/ Tường lửa ứng dụng web
Kiểm soát truy cập Network
Phần mềm diệt virus/ EDR
DLP
Anti-Ransomware
Kiểm soát an ninh
Chỉ định khu vực cấm
Kiểm soát ra vào
Lắp đặt CCTV
Giám sát
Xác thực bảo mật thông tin
Sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài có chuyên môn về Bảo mật thông tin