Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Quản trị đạo đức

Giới thiệu Chứng nhận ISO 37001

ISO 37001 được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) vào năm 2016, đây là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế có tầm ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực kinh doanh chống tham nhũng. Hệ thống quy định những điều khoản yêu cầu nhằm quản lý một cách có hệ thống tình trạng tham nhũng hối lộ có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh vận hành doanh nghiệp.
Là một mắt xích trong nỗ lực thực hiện kinh doanh minh bạch, công bằng và cùng chia sẻ thành quả, giá trị với khách hàng, cán bộ công nhân viên, đối tác, cổ đông, LOTTE Duty Free đã vượt qua thẩm định nghiêm ngặt của cơ quan uy tín nhất toàn cầu - Viện tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) và được cấp Chứng nhận ISO 37001 lần đầu tiên trong ngành miễn thuế. (Ngày 30 tháng 11 năm 2021))

Hệ thống kinh doanh chống tham nhũng

Anti-bribery Management System

ISO37001 로고1
ISO37001 로고2

Hệ thống kinh doanh chống tham nhũng

LOTTE Duty Free đã và đang xây dựng, vận hành hệ thống kinh doanh chống tham nhũng dựa trên nền tảng quy chuẩn quốc tế ISO 37001 (Hệ thống kinh doanh chống tham nhũng).

Hệ thống kinh doanh chống tham nhũng

Chính sách chống tham nhũng
Mục tiêu / Kế hoạch

Hỗ trợ và Vận hành

Đánh giá kết quả

Cải thiện

PLAN

Chính sách chống tham nhũng > Mục tiêu / Kế hoạch

 • Hiểu về tình hình tổ chức
 • Năng lực lãnh đạo của CEO
 • Mục tiêu và Kế hoạch thực hiện
 • Chính sách, quy trình, kiểm soát chống tham nhũng và nhận hối lộ trong tổ chức
 • Phân biệt, phân tích và đánh giá rủi ro tham nhũng
DO

Hỗ trợ và Vận hành

 • Nguồn lực (cung cấp lực lượng đúng quy cách)
 • Huấn luyện đào tạo về chống tham nhũng
 • Giao tiếp với người có quan hệ lợi ích
 • Quản lý vận hành theo chính sách, quy trình, kiểm soát chống tham nhũng
 • Điều tra và xử lý tham nhũng
CHECK

Đánh giá kết quả

 • Giám sát đo lường, phân tích, đánh giá
 • Chương trình thẩm định nội bộ
 • Điều tra thực tế (Due dilligence - Thẩm định chuyên sâu))
 • Kiểm tra quản trị kinh doanh của CEO
ACTION

Cải thiện

 • Biện pháp cải thiện để chống tham nhũng
 • Biện pháp điều chỉnh và không phù hợp
 • Không ngừng cải thiện

Hệ thống tổ
chức kinh doanh chống tham nhũng

최고경영자 산하에 부패방지 책임자, 내부심사원, 컴플라이언스 담당자가 있고 내부심사원 산하에 근로지 및 이해관계자, 컴플라이언스 담당자 산하에 고객 및 이해관계자로 조직 되어짐
최고경영자 산하에 부패방지 책임자, 내부심사원, 컴플라이언스 담당자가 있고 내부심사원 산하에 근로지 및 이해관계자, 컴플라이언스 담당자 산하에 고객 및 이해관계자로 조직 되어짐

Chứng nhận ISO 37001