Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Quản trị đạo đức

Chính sách chống tham nhũng của LOTTE Duty Free

LOTTE Duty Free đã đưa ra quy định về tiêu chuẩn hành động đối với cán bộ công nhân viên nhằm chống tham nhũng và nhận hối lộ,
đồng thời ban hành và công bố Chính sách chống tham nhũng như sau để thiết lập hệ thống kinh doanh chống tham nhũng và xác định rõ đạo lý kinh doanh này.

 • Chính sách chống tham nhũng của LOTTE Duty Free

  Điều 1 [ Mục đích ]

  Chính sách này nhằm mục đích quy định tiêu chuẩn hành động để phòng chống tham nhũng và nhận hối lộ của tất cả giám đốc điều hành, cán bộ công nhân viên và hội đồng quản trị của công ty; trên cơ sở thực hiện Chính sách này hướng đến xác định rõ đạo lý kinh doanh và thiết lập hệ thống kinh doanh chống tham nhũng.

  Điều 2 [ Nghiêm cấm hành vi tham nhũng và nhận hối lộ ]

  Công ty tuyệt đối nghiêm cấm giám đốc điều hành, cán bộ công nhân viên và hội đồng quản trị của công ty, dưới bất kỳ danh nghĩa nào cũng không được có những hành vi tham nhũng như hành vi nhận hối lộ là hiện vật, hiện kim, chiêu đãi, tiện nghi tiện ích từ tất cả những người có quan hệ lợi ích, sử dụng bất chính đối với tài sản của công ty hoặc hành vi sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi bất chính, v.v.

  Điều 3 [ Tuân thủ quy định cấm tham nhũng và nhận hối lộ ]

  Cán bộ công nhân viên và hội đồng quản trị trong quá trình làm việc phải luôn tuân thủ tất cả quy định pháp luật về chống tham nhũng của Hàn Quốc như Luật Hình sự, Luật về gia tăng hình phạt đối với tội phạm đặc biệt, Luật Chống nhận hối lộ đối với quan chức nước người khi giao dịch quốc tế, Luật về cấm hối lộ như nhờ vả bất chính và hiện vật, hiện kim, v.v cũng như pháp luật quốc tế liên quan đến chống tham nhũng như Công ước chống hối lộ của OECD, Luật Chống tham nhũng nước ngoài (Foreign Corrupt Practices Act) của Mỹ, Luật Chống hối lộ (UK Bribery Act) của Anh, v.v và quy định trong nội bộ công ty; tuyệt đối không vi phạm hoặc có hành vi có thể dẫn đến bị nghi ngờ là vi phạm.

  Điều 4 [ Phù hợp với mục đích tổ chức ]

  Cán bộ công nhân viên và hội đồng quản trị cam kết tuân thủ Chính sách chống tham nhũng và Hệ thống kinh doanh chống tham nhũng (ISO 37001), giảm rủi ro tham nhũng và nhận hối lộ chính là góp phần vào việc đạt được mục đích của công ty.

  Điều 5 [ Thực hiện và ý chí cải thiện chống tham nhũng, nhận hối lộ ]

  Nhằm phòng chống và giảm thiểu rủi ro tham nhũng, nhận hối lộ, công ty phải xây dựng, vận hành hệ thống kinh doanh một cách hiệu quả và không ngừng cải tiến hệ thống này. Đồng thời, tất cả cán bộ công nhân viên 1 năm 1 lần đều ký tên vào cam kết tuân thủ quy định và thực hiện đúng cam kết này.

  Điều 6 [ Quyền và nghĩa vụ của người chịu trách nhiệm chống tham nhũng ]

  Để vận hành hiệu quả Hệ thống kinh doanh chống tham nhũng, người chịu trách nhiệm chống tham nhũng được bổ nhiệm vào bộ phận điều hành quản trị - Ủy ban theo đuổi giá trị ESG. Người chịu trách nhiệm chống tham nhũng có trách nhiệm và quyền hạn hoàn toàn độc lập trong công tác chống tham nhũng và nhận hối lộ, có nghĩa vụ giám sát và đưa ra lời khuyên, hướng dẫn để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hệ thống kinh doanh chống tham nhũng của công ty.

  Điều 7 [ Bảo vệ danh tính của người cung cấp thông tin về tham nhũng và nhận hối lộ ]

  Công ty tuyệt đối giữ bí mật về thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin về tham nhũng và nhận hối lộ. Nếu người cung cấp thông tin là cán bộ công nhân viên, công ty sẽ tuyệt đối bảo vệ để người này không bị đánh giá và phân bổ, gặp bất lợi về kinh tế do đã khai báo.

  Điều 8 [ Xử lý khi không tuân thủ Chính sách chống tham nhũng và nhận hối lộ ]

  Đối với trường hợp cán bộ công nhân viên vi phạm Chính sách này và pháp luật liên quan hoặc đã phát hiện vi phạm nhưng không xử lý hợp lý để ngăn chặn, công ty sẽ tiến hành kỷ luật theo quy định của công ty.

  Điều 9 [ Áp dụng và sửa đổi chính sách ]

  Chính sách này được áp dụng kể từ ngày thi hành. Khi có nội dung sửa đổi như bổ sung, xóa, đính chính, v.v sẽ thông báo các hạng mục sửa đổi trước khi thi hành 7 ngày.
 • Phụ lục

  Điều 1 [ Thời điểm thi hành ]

  1. Chính sách này được ban hành vào ngày 17 tháng 09 năm 2021, chính thức thi hành từ ngày 07 tháng 10 năm 2021.

  Điều 2 [ Nghiêm cấm áp dụng hiệu lực hồi tố ]

  1. Chính sách này không áp dụng đối với những hành vi diễn ra trước ngày thi hành.