Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Hoạt động tiêu biểu

Charlotte Volunteer Group

Chúng tôi đã và đang thực hiện các dự án cống hiến cho xã hội,
nỗ lực cộng sinh cùng cộng đồng và hoạt động tình nguyện
đa dạng trong và ngoài nước như tại Seoul, Incheon, Busan, Jeju, nước ngoài.

Tổng số lần hoạt động tình nguyện: 477 lần (năm 2013 ~ hiện tại 2021)